Miljøscreening

Hvidberg A/S hjælper med at sikre både miljø og arbejdsmiljø, når du skal i gang med renovering og nedrivning.

Farlige stoffer i byggematerialer

Ofte tænker man ikke over, at der kan være farlige stoffer i de materialer, der tages ned, når man går i gang med en renovering. Miljø og arbejdsmiljø er vigtigt, når der skal nedbrydes eller renoveres. Man skal passe på, at man ikke selv eller ens familie bliver udsat for farlige stoffer, når man går i gang.

Især ældre huse kan skjule farlige stoffer i bygningsmaterialerne, f.eks. i maling, gulvbelægning, beton, fliser og tagbeklædning. Stofferne kan ikke ses eller lugtes, og derfor er det ikke til at vide, om de findes i bygningerne. Stofferne kan være kræftfremkaldende, og derfor er det vigtigt, at byggematerialer med disse stoffer håndteres rigtigt, når de skal fjernes.

Asbest, PCB og bly findes især i ældre byggematerialer. Nye byggematerialer kan dog også indeholde de farlige stoffer. F.eks. findes bly stadig i glasuren på moderne fliser, eller ny maling kan være forurenet med PCB fra ældre underliggende maling eller beton.

Derfor er det en god idé at få en professionel til at gennemgå huset forud for renoveringen/nedbrydningen for at sikre,

- at alle materialer bliver sorteret og bortskaffet rigtigt uden risiko for det omliggende miljø

- at håndværkere, du selv eller din familie ikke udsættes for farligt støv i forbindelse med

   renoveringen/nedbrydningen

Ved gennemgangen laves der en vurdering af materialernes type og alder. Der kan også udtages små prøver, som indsendes til analyse på et laboratorie. Her bestemmes indholdet af de farlige stoffer. Resultaterne er med til at bestemme, hvordan den videre håndtering og bortskaffelse af materialerne skal foregå, og hvilke forholdsregler, der skal tages, for at beskytte omgivelserne mod støvet.

Krav fastsat i lovgivningen

Hvis huset enten er bygget eller renoveret i perioden 1950-1977, er der et lovmæssigt krav om, at der skal foretages en PCB-screening. Det vil sige, at bygningen gennemgås for de materialer, der er anvendt, og der foretages en vurdering af, om de kan indeholde PCB. Der udfyldes samtidig et skema, der skal gives videre til kommunen. Herefter vurderer kommunen, hvordan byggematerialerne skal håndteres.

Der er også stillet krav i affaldsbekendtgørelsen om, at alle danskere skal sortere deres affald. Dette gælder både husholdningsaffald og affald fra renovering af huse. Affaldet skal sorteres så godt som muligt, så så stor en del som muligt kan blive genanvendt. Dette betyder også, at man skal sortere farligt affald fra.

Byggematerialer, der indeholder asbest, PCB og bly, skal sorteres fra og bortskaffes som forurenet eller farligt affald.

Få et tilbud

Hvidberg A/S tilbyder at gennemgå de bygninger og områder, der skal nedbrydes eller renoveres, inden arbejdet går i gang. Ved gennemgangen foretages en PCB-screening, og der foretages en vurdering af de øvrige byggematerialer evt. med udtagning af prøver til analyse. Gennemgangen afsluttes med en miljørapport, der kan anvendes som anbefaling for det videre arbejde med sortering af affaldet. Samtidig giver rapporten en anbefaling for, hvilke arbejdsmiljømæssige forbehold, der skal tages ved nedbrydnings/renoveringsarbejdet.

Miljøgennemgangen tilpasses altid den enkelte opgave og derfor er ingen opgave for lille.

Ring og få et uforpligtende tilbud, inden du går i gang, og vær med til at beskytte dig selv, din familie og dine omgivelser mod forurening med farlige stoffer.